Tüzük

FİKRİYAT DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı: ‘Fikriyat Düşünce ve Araştırma Derneği”dir. Derneğin merkezi Gaziantep’dir. Kısaca “Fikriyat Derneği” olarak da anılır.  Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, yaşadığımız coğrafyada, Türkiye’yi ve halkımızı ilgilendiren konularda düşünce üretmeyi ve ürettiği düşüncelerin yaşama geçmesini amaçlayan, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen, çalışmaları gönüllülük temeline dayalı bir serbest düşünce üretme amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerinin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 16. Derneğimiz bir “düşünce grubu” ve “sivil toplum inisiyatifi” olarak kâr amacı gütmez, aktif siyaset ve parti siyaseti ile uğraşmaz. Ayrıca her türlü siyasi parti, düşünce, dernek ya da başka bir sivil toplum kuruluşu karşısında bağımsızdır. Tüm inanç ve siyasi görüşlere saygılı ve eşit mesafededir.
 17. Derneğimizin temel prensibi milli ve manevi değerlere saygılı olmaktır. Bu anlamda tüm çalışmalarını bilim ışığında ve akademik prensipler çerçevesinde yürütür.
 18. Derneğimiz gerekli gördüğü durumlarda ulusal ve uluslararası kişi ve dernekler ile çalışmalar yürütür, fikir alış verişleri yapar ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşır.
 19. Derneğimiz, üyelerinin kişisel gelişim çalışmalarına azami önem gösterir, bu anlamda faaliyetler ve çalışmalar yapar.
 20. Derneğimiz hiçbir bireyi ırkı, inancı, mezhebi, kimlik ve kültüründen dolayı yargılamaz, tüm insanların eşit haklara sahip olduğu görüşünü savunur.

Derneğin Faaliyet Alanı

            Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşullar aranmaz.

Dernek başkanlığına internet sayfası yoluyla veya yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve genel prensiplerine riayet ettiğine kanaat edilen üye adayının durumu yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde sonuçlandırılır. Sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Ayrıca dernek yönetimi kişilere teklif götürebilir ve referans yoluyla üye kabul edilebilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlanmış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelerin hakları:

 

 1. Hiç kimse dernekte üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten   çekilme hakkına sahiptir,
 2. Üyeler eşit haklara sahiptir.
 3. Her üyenin bir oy hakkı vardır
 4. Derneğin yönetimiyle ilgili dilek ve görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna iletebilir.

Yükümlülükler:

 

 1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,
 2. Bu tüzükte öngörülen yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek
 3. Aidatlarını düzenli ödemek, tüzüğe aykırı davranmamak ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

Üyelikten Çıkma

 

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek faaliyetlerine yıl içerisinde hiç katılmayan veya dernek amaç ve prensipleri ile ters düşen üyelerin yönetim kurulunun alacağı ortak karar ile üyeliklerine son verilebilir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları:

 

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.  Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, iki yılda bir kez nisan ayında olağan toplantısını yapar. Yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurulda kararlar çoğunlukla alınır ve her üyenin yalnız bir oyu vardır. Fakat tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

            Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek üyeleri arasından 5(asıl), 5(yedek) olmak üzere yönetim kurulunu, 3(asıl), 3(yedek) olmak üzere denetim kurulunu seçmek.
 2. Faaliyet döneminin planlarını yapmak, çalışma ilkelerini belirlemek.
 3. Yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak.
 4. Yönetim kurulunun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlamak.
 5. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 6. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 7. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 8. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 10. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 11. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 12. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkına son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 10-Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Başkan, yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Mazeretsiz dört yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. İstifa veya kendiliğinden sonra erme sonucunda boşalan açık üyeliğin yerine sıradaki yedek üye geçer. Ayrıca Yönetim kurulundan aynı anda 3 kişiden fazla istifa söz konusu olursa yönetim kurulu istifa etmiş kabul edilip yeniden dönem sonu beklenmeden seçim yapılır.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu Başkanı:

Dernek başkanı genel kurulun onayı ve oy çokluğu ile seçilir. Seçilen başkan yönetimini kendisi belirler. Dernek başkanının iki yıl görev süresi vardır. Ayrıca dernek başkanı, başkanlık yaptığı süre içerisinde diğer bir dernekte yönetim kurulu üyesi olamaz ve hiçbir siyasi parti üyesi olamaz. Milletvekili, belediye başkanı vs. gibi adaylıklarında başkanlık süresinin bitmesini bekler ya da istifa eder.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Dernek çalışmalarını genel kurul kararları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 3. Yıllık faaliyet planlarını yaparak yürütme kuruluna sunmak.
 4. Üyelerle ilgili kayıt tutmak, faaliyetlerini izlemek.
 5. Faaliyetler ve eğitim programlarıyla ilgili kararlar alarak uygulamaya koymak.
 6. Olağan ve olağanüstü kurul çağrısını tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelere duyurmak.
 7. Yürütme kurulu aracılığı ile kulüp faaliyetlerine ilişkin bülten veya dergi çıkarmak. Çıkarılan bültenlerde faaliyetleri tanıtmak.
 8. Yönerge ve uygulama esaslarıyla genel kurul kararlarında yönetim kuruluna verilen diğer görevleri yapmak.
 9. Dernek üye kayıt defteri, karar defteri, demirbaş defteriyle gerekli olan diğer defter ve dosyalarını tutmak.
 10. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 11. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 12. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 13. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 14. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 15. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 16. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 17. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 18. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 19. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip  göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırılmasını isteyebilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak da 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde eline kazançlar.
 7. Diğer gelirler.

Derneğin İç Denetimi

 

Madde 13-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

      Denetim kurulu tarafından en geç yılda 1 defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

 

Madde 14-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 15-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3‘üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 16-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurul feshi konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve hakların tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Fikriyat Düşünce ve Araştırma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 17-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı                   Görev ve Ünvanı

Ertuğrul Mıhçıoğlu                        Başkan

Rüstem Yanar                   Başkan Yardımcısı

Cüneyt Gülmez                 Sayman

Mehmet Emin Tatlı                       Sekreter

Fatih Tamer                      Üye

Abdurrahman Koçak        Üye

Kerem Solmaz                  Üye

Bu tüzük 17 (on yedi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.